Infographics

Infographics giúp chuyển tải thông tin thành phần biểu diễn trực quan sinh động.

Phần này trình bày một loạt infographics về các bài báo và ấn phẩm dinh dưỡng.

Nghiên cứu lâm sàng về Oligosacharrides trong sữa mẹ (HMOs)

Posted: Thg5 25, 2018

DOWNLOAD INFOGRAPHIC