Dị ứng ở trẻ em và không dung nạp thức ăn

Biên tập viên: A.Von Berg, C. Dupont, S. Prescott The Nest Vol .28 , 2010

Tóm tắt

Tác dụng đề phòng dị ứng dài hạn của công thức thủy protein sữa bò: Kết cục từ nghiên cứu GINI
Hướng dẫn điều trị dị ứng protein sữa bò
Bắt đầu tập ăn dặm: Sự chuyển đổi điển hình

BÀI BÁO