Dị ứng với protein sữa bò: Bằng cách nào chúng ta có thể cải thiện các tiêu chuẩn chăm sóc trong thực hành nhi khoa?

Biên tập viên: Giáo sư. Y. Vandenplas Conference Proceedings & Specific Issues 2015