Các video về dinh dưỡng

Early-Life-Nutrition-and-Growth-Trajectories-and-Metabolic-Outcomes-Ferdinand-Haschke-speaker

Dinh dưỡng từ sớm, con đường tăng trưởng và kết cục chuyển hóa

Speakers: Ferdinand Haschke