Infographics

Infographics giúp chuyển tải thông tin thành phần biểu diễn trực quan sinh động.

Phần này trình bày một loạt infographics về các bài báo và ấn phẩm dinh dưỡng.

HMOs - Đặc điểm nhận dạng của “Chiến binh” trong Sữa Mẹ.

Posted: Thg6 06, 2019

HMOs là thành phần chất rắn nhiều thứ ba trong sữa mẹ, sau đường lactose và chất béo.

DOWNLOAD INFOGRAPHIC