Hậu quả của thiếu và thừa dinh dưỡng trong thời kỳ thơ ấu

Biên tập viên: The Nest Vol .35 , 2014

Tóm tắt

Ấn phẩm The Nest 35 xem xét hậu quả của thiếu và thừa dinh dưỡng trong giai đoạn sớm của thời thơ ấu thông qua 3 chuyên đề của các chuyên gia hàng đầu.

GS Zulfi qar A. Bhutta và GS Zohra Lassi trình bày đề tài Thiếu và thừa dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu tiên: Tầm quan trọng của vấn đề và những can thiệp.
Patrick Detzel trình bày Lý do kinh tế cho việc bổ sung vi chất dinh dưỡng như là phương tiện để cải thiện sức khỏe, và ngược lại, phát triển kinh tế xã hội .
GS Bo Lönnerdal Olle Davis và Olle Hernell trình bày ảnh hưởng của thiếu và thừa chất sắt ở trẻ  nhũ nhi và trẻ em giai đoạn sớm.

BÀI BÁO