Tiêu chảy / Sinh non / Suy dinh dưỡng

Biên tập viên: W. Solomons, Richard J. Cooke, S-C. Chao The Nest Vol .20 , 2006

Tóm tắt

Tiêu chảy - Điều trị tiêu chảy nặng
Sinh non - Nuôi ăn trẻ sinh non: lời khuyên thực hành
Suy dinh dưỡng - Ý nghĩa lâm sàng của sự làm rỗng dạ dày ở trẻ suy dinh dưỡng.

BÀI BÁO