Chẩn đoán và điều trị dị ứng đạm sữa bò

Biên tập viên: Giáo sư. C. Dupont Clinical Nutrition Highlights Vol .6 / 3,  2010

Tóm tắt

Chủ đề: "Chẩn đoán và điều trị dị ứng protein sữa bò" của Giáo sư C.Dupont. Một đánh giá kinh tế của các gánh nặng của dị ứng protein sữa bò cũng được bao gồm cũng như những điểm nổi bật của Hội Nghị 32 ESPEN lần thứ 32.