Những cách hiểu biết mới về bệnh viêm ruột: IDB Môi trường, Vi Khuẩn và Vật Chủ: Ba trong một

Biên tập viên: Giáo sư. A. Levine Conference Proceedings & Specific Issues 2015