Nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt ở bệnh nhân lưu trú tại ICU có vấn đề phức tạp

Biên tập viên: JL. Vincent, M. Joannidis, M. Malbrain, G. Doig Conference Proceedings & Specific Issues 2014