Lập trình một cuộc sống khỏe mạnh. Hành trình 1000 ngày đầu tiên

Biên tập viên: Lucilla Poston - Ekhard Ziegler - Giáo sư Susan Prescott Conference Proceedings & Specific Issues 2013

Tóm tắt

Trình bày tại Đại Hội Thế giới lần thứ 8 về Nguồn gốc Phát triển Sức khỏe và Bệnh tật Suntec (Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Singapore)