Dinh dưỡng cộng đồng

Biên tập viên: The NNI Team Conference Proceedings & Specific Issues 2016

Tóm tắt

Dinh dưỡng cộng đồng nghiên cứu về các loại thực phẩm và vấn đề dinh dưỡng liên quan đến các cá nhân, gia đình và các nhóm đặc biệt mà có mối liên kết ở một khu vực cụ thể, ngôn ngữ, văn hóa hoặc vấn đề liên quan đến sức khỏe chung. Phân khúc này bao gồm cả dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng, giáo dục về dinh dưỡng và liệu pháp dinh dưỡng y khoa. Dinh dưỡng cộng đồng đang là vấn đề quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật vì hành vi của mỗi cá nhân bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, quy tắc tại địa phương và tín ngưỡng.