Ảnh hưởng một số yếu tố môi trường đến bệnh eczema ở trẻ dưới 5 tuổi tại thành phố Hà Nội

Biên tập viên: Lê Thị Minh Hương - Lê Thị Thu Hương - Đỗ Mạnh Hùng Chia sẻ của chuyên gia 2015

Tóm tắt

Eczma là bệnh phổ biến ở trẻ em và người lớn chiếm 7-17% ở trẻ em, 60% người lớn đã từng mắc khi còn nhỏ. Một số nghiên cứu cho thấy yếu tố môi trường có mối liên quan đến Eczma. Ở Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu tác động đến yếu tố môi trường với Eczema. Nhằm tìm hiểu vai trò yếu tố môi trường với Eczema, qua đó tìm ra biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả Eczma, chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 506 trẻ em tại Hà Nội năm 2014, phân tích 66 trường hợp mắc và 431 trường hợp không mắc eczma, kết quả cho thấy...