Thiếu và thừa dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu tiên

Biên tập viên: Nestlé Nutrition Institute Infographic 2015

Tóm tắt

Dinh dưỡng hợp lý và chăm sóc sức khỏe cho Bà mẹ và Trẻ em là yếu tố sống còn cho nhữngkết quả sức khỏe tích cực sau này.