Ngoại di truyền

Biên tập viên: Infographic 2015

Tóm tắt

Làm thế nào những kinh nghiệm của nhiều thế hệ trước có thể thay đổi con người chúng ta.