Vai trò bảo vệ của Probiotic trong thời gian mang thai và cho con bú

Diễn giả: GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Phó Chủ Tịch Hội Phụ Sản Khoa và Sinh Đẻ Có Kế Hoạch Việt Nam

Tóm tắt