Tỷ lệ chàm ở trẻ nhũ nhi và một số yếu tố liên quan

Diễn giả: Nhóm NC: Lê Thị Minh Hương, Lê Thị Thu Hương và Cộng sự Khoa miễn dịch, Dị ứng, Khớp, Bệnh viện Nhi Trung Ương

Tóm tắt