Thảo luận Hội nghị

Diễn giả: Giáo sư - Tiến sĩ. Nguyễn Công Khanh
Bác sĩ Grace Uy
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn
Bác sĩ Nguyễn Thị Linh Giang

Tóm tắt