Tầm quan trọng của đạm cho sự phát triển lâu dài của trẻ

Diễn giả: Bác sĩ Grace Uy
MD, FAAP, FPPS, DABP
Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa nhi
Trình bày tại: Báo cáo khoa học

Tóm tắt