Tác động lâu dài lên sức khỏe của đạm cung cấp trong giai doạn nhũ nhi

Diễn giả: PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Bộ Môn Nhi - Đại Học Y Hà Nội
Trình bày tại: Báo cáo khoa học

Tóm tắt