Dinh dưỡng trong những bệnh lý liên quan

Diễn giả: Bác sĩ Christina Ong
MBBS (London) FRCPCH CCT (UK)
Head and Consultant, Gastroenterology Service
KK Women's and Children Hospital
Trình bày tại: Báo cáo khoa học

Tóm tắt