Đạm trong phòng ngừa tiên phát: Con đường của đạm Whey

Diễn giả: Bác sĩ Nguyễn Thị Linh Giang
Trưởng phòng Y khoa và Dinh dưỡng
Cty TNHH Nestlé Việt Nam
Trình bày tại: Báo cáo khoa học

Tóm tắt