Bài báo tin tức

Sử dụng Probiotics trên lâm sàng cho dị ứng trẻ em

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Giêng 18, 2013

Quan điểm của Tổ chức Dị ứng thế giới (World Allergy Organization – WAO)

Quan điểm của WAO được công bố trong Tạp chí WAO 2012, 5: 148 - 167, kết luận rằng không chứng minh được vai trò của viêc bổ sung probiotics trong phòng ngừa hoặc điều trị dị ứng ở trẻ em. Cần tiến hành những nghiên cứu khác về dịch tễ học, miễn dịch, vi sinh, di truyền và lâm sàng để xác định xem liệu việc bổ sung probiotics có hữu ích cho việc phòng ngừa dị ứng hay không.Cho đến lúc đó, việc bổ sung probiotics vẫn chỉ là theo kinh nghiệm trong y học dị ứng mà thôi.

Trong tương lai, nghiên cứu cơ bản cần tập trung vào các nghiên cứu điều bình, và nghiên cứu lâm sàng nên tập trung vào các ứng dụng y tế dự phòng, chứ không chỉ trong dị ứng. Sự phối hợp giữa miễn dịch - dị ứng học và vi sinh học trong nghiên cứu cơ bản và phương pháp tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu lâm sàng có khả năng là hiệu quả nhất.

Xem thông tin tại đây:
http://journals.lww.com/waojournal/Fulltext/2012/11000/Clinical_Use_of_Probiotics_in_
Pediatric_Allergy.2.aspx_blank