Bài báo tin tức

Các Nghiên cứu báo cáo cho rằng video có thể giúp dạy các kỹ năng giao tiếp cho trẻ nhũ nhi

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Hai 03, 2015

Một nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy rằng, trẻ nhũ nhi có thể thích xem video giống như người lớn. Trẻ em dưới 2 tuổi cũng có thể học các kỹ năng giao tiếp nhất định từ video chứ không chỉ từ việc giảng dạy của cha mẹ.

Những phát hiện này trái ngược với niềm tin trước đây rằng việc học tập từ video ở trẻ em dưới 2 tuổi là ít mạnh mẽ hơn so với các hình thức dạy dỗ truyền thống của cha mẹ. Những kết quả đáng khích lệ này được công bố trên tạp chí Sự Phát triển của Trẻ - Child Development.

Nghiên cứu kéo dài 4 tuần này bao gồm chín mươi hai trẻ 15 tháng tuổi và cha mẹ của chúng từ khu vực tàu điện ngầm Atlanta. Chúng đã được chia thành 4 nhóm, đó là nhóm xem video với cha mẹ, nhóm chỉ với video, nhóm chỉ được hướng dẫn bởi cha mẹ và nhóm chứng (không có hướng dẫn nào - ND).

Các trẻ nhũ nhi tham gia nghiên cứu đa phần chưa biết nói, đã được xem một video giáo dục dài 15 phút, 4 lần mỗi tuần, trong 3 tuần. Video làm nổi bật các dấu hiệu của vật phổ biến như giày, mũ, máy bay, cá và bánh cookie. Những trẻ nhũ nhi được cho thấy hình ảnh các đồ vật rồi sau đó được yêu cầu chọn hình ảnh dựa trên một dấu hiệu được cho bởi các nhà nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ xem video với cha mẹ đã thể hiện tương tự như những trẻ đã xem video mà không có người giám sát. Cũng vậy, trẻ xem video được thực hiện tương tự như trẻ được hướng dẫn của cha mẹ. Trẻ nhũ nhi trong nhóm chứng ở tình trạng kém vì chúng không được xem video hoặc được dạy bởi cha mẹ. Sau một tuần, các trẻ được huấn luyện bởi video đã có thể nhớ lại những hình ảnh và dấu hiệu tương ứng của chúng và thậm chí còn tự tạo ra dấu hiệu từ trí nhớ.

Các nhà nghiên cứu cho biết "Đây là nghiên cứu có kiểm chứng đầu tiên cho thấy rằng trẻ 15 tháng tuổi có thể học các kỹ năng giao tiếp từ video thương mại cũng như từ các bậc phụ huynh". Mặc dù đáng khích lệ, các nhà nghiên cứu khuyên bạn không nên lạm dụng việc dùng phim ảnh như một phương tiện để học tập cho trẻ nhũ nhi. Thay vào đó, những video này có thể được sử dụng như một công cụ huấn luyện hiệu quả cho trẻ em ở độ tuổi thích hợp và trong hoàn cảnh phù hợp.

Xem nguồn thông tin: Bấm vào đây 

Study reports videos can help teach communication skills to infants

A recent study conducted by American researchers found that like adults, infants might share the love for videos. Children under 2 years of age can also learn certain communication skills from videos and not just from parental teaching. 

These findings contradict previously held beliefs that learning from videos in children under the age of 2 years is less robust compared to the traditional forms of parental teaching. These encouraging results are published in the journal Child Development.

This 4 week study included ninety two 15-month-old children and their parents from the metro Atlanta area. They were assigned to 4 groups, namely video with parent, video only, parent instruction only and control. 

Infants participating in the study, many of whom could not yet speak, were shown an instructional video for 15 minutes, 4 times per week, for 3 weeks. The video featured signs of common objects such as shoe, hat, airplane, fish and cookie. These infants were then subsequently shown pictures of the objects and were asked to select the picture based on a sign produced by the researcher. 

The researchers found that infants who watched the video with parents performed similarly to those who watched the video unsupervised. Also, infants who watched the video performed similarly to infants who received parental instruction. Infants in the control group fared poorly because they were not shown a video or given parental training. After a week, the infants given video coaching were able to recall the pictures and their corresponding signs and even produce the signs themselves from memory.

“This is the first controlled study to show that babies as young as 15 months can learn communicative skills from commercial videos just as well as from parents,” said the researchers. Though encouraging, the researchers do not recommend exposing infants to videos as a means for learning. Instead, such videos could be used as an effective training tool for children at an appropriate age and under the right circumstances. 

News source : Click Here