Đại hội Thường niên của Đại học châu Âu về Khoa học Thể thao 2013

Barcelona, Tây Ban Nha 26 Tháng Sáu 2013 - 29 Tháng Sáu 2013