Trẻ nhỏ với những nhu cầu đặc biệt

Las Vegas, Hoa Kỳ 12 Tháng Ba 2014 - 15 Tháng Ba 2014

Summary

Một cách tiếp cận đa ngành, cùng với các chiến lược và hỗ trợ tập trung vào gia đình, là điều cần thiết khi chúng ta phối hợp chăm sóc và can thiệp trong một tính chất khác nhau của các thiết lập. Hội nghị thường niên lần thứ 23 về "Trẻ nhỏ với những nhu cầu đặc biệt " là một hội nghị quốc gia dành cho các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe, các nhà giáo dục đặc biệt, giáo viên mầm non, nhà tâm lý học, nhà vật lý trị liệu, chuyên viên bệnh lý về cách nói, chuyên viên về chế độ ăn và điều phối viên dịch vụ, đây là những người tiếp cận với trẻ em có nhu cầu đặc biệt và gia đình của chúng.