Hiệp hội các Chương trình sức khỏe của bà mẹ & trẻ em

Washington DC 25 Tháng Giêng 2014 - 28 Tháng Giêng 2014

Summary

Hiệp hội các Chương trình Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em là một nguồn tài nguyên quốc gia, đối tác và là người ủng hộ cho các nhà lãnh đạo sức khỏe cộng đồng của nhà nước và những người khác đang làm việc để cải thiện sức khỏe của phụ nữ, trẻ em, thanh niên và gia đình, bao gồm cả những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.