Chương trình Phát triển Chuyên nghiệp về Các Điểm tiếp xúc Brazelton- NAPNAP

Boston, Hoa Kỳ 11 Tháng Ba 2014 - 14 Tháng Ba 2014

Summary

Chương trình Đào tạo cấp bậc Cá nhân về các Điểm tiếp xúc là một hội thảo phát triển chuyên môn trong hai ngày được theo dõi trong 6 buổi họp-mỗi buổi một giờ- trong thời gian sáu tháng. Chương trình này là dành cho các điều dưỡng có quan tâm việc kết hợp những chiến lược và triết lý của Mẫu mô hìnhThực hành các Điểm tiếp xúc đưa vào việc thực hành cá nhân của họ với gia đình. Những đại biểu tham gia sẽ học tập các khái niệm then chốt của Mô hình Thực hành Điểm tiếp xúc của Phát triển Trẻ em và Gia đình, cũng như Cơ cấu tổ chức Quan hệ hợp tác với cha mẹ .