Ủy ban Quản lý ca bệnh của Hoa kỳ (CMSA) Hội nghị thường niên và Hội chợ triển lãm

Cleveland, OH, Mỹ 17 Tháng Sáu 2014 - 20 Tháng Sáu 2014

Summary

Chủ đề của năm nay, Nắm bắt Nhịp thay đổi của Chăm sóc sức khỏe, truyền tải cơ hội cho bạn, CMSA và cộng đồng quản lý ca bệnh toàn bộ là công cụ trong việc cải thiện chăm sóc bệnh nhân, chất lượng và phối hợp trong một khoảng thời gian thay đổi quan trọng về việc cung cấp và phân phối của chăm sóc sức khỏe.