Diễn đàn vi chất dinh dưỡng

Addis Ababa, Ethiopia 2 Tháng Sáu 2014 - 6 Tháng Sáu 2014

Summary

Diễn đàn Vi chất dinh dưỡng là một nhóm tư vấn tập hợp những người từ nhiều các lĩnh vực khác nhau có chung lợi ích trong việc giảm suy dinh dưỡng vi chất dinh dưỡng - bao gồm các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, thực hiện chương trình, và khu vực tư nhân.  Diễn đàn Vi chất dinh dưỡng tạo điều kiện cho diễn đàn đối thoại, thúc đẩy sự hợp tác, nghiên cứu và phổ biến cập nhật để cải thiện việc thiết kế và thực hiện chương trình mở rộng, cũng như để xác định và tạo thuận lợi cho việc bổ sung các thiếu sót của chứng cứ quan trọng. 

Hội nghị Toàn cầu Diễn đàn Vi chất dinh dưỡng tại Addis Ababa 2-6 tháng sáu năm 2014 đánh dấu sự phục hồi của Diễn đàn Vi chất dinh dưỡng và tập trung vào sự hội tụ của lợi ích và chia sẻ trách nhiệm giữa các bên liên quan từ các thành phần khác nhau, bao gồm cả dinh dưỡng, y tế, nông nghiệp, bảo trợ xã hội, an ninh lương thực, khu vực tư nhân và các lĩnh vực có ảnh hưởng.