Đại hội Thường niên lần thứ 17 của Đại học Khoa học Thể thao Châu Âu

Bruges, Bỉ 4 Tháng Bảy 2012 - 7 Tháng Bảy 2012