Các ấn phẩm về dinh dưỡng

Sữa mẹ: Phát triển sự hiểu biết về tự nhiên - Các peptide trong sữa mẹ

Editor(s): J. Bruce German, Davis, CA (Hoa Kỳ). 42

Sự biến đổi theo thời gian của Oligosaccharides trong sữa mẹ
Sean Austin và Norbert Sprenger,
Lausanne (Thụy Sĩ)

Các enzyme phân giải đạm trong sữa mẹ
J. Bruce German, Davis, California (Hoa Kỳ)